Strona główna / Regulamin usługi szkolenia
OGÓLNE WARUNKI SZKOLENIA ONLINE
Z REALIZACJI TRANSMISJI WIDEO NA ŻYWO

I.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze Ogólne warunki szkolenia online z realizacji transmisji wideo na żywo określają zasady, na jakich Sprzedawca dokonuje sprzedaży szkoleń, udostępnia materiały edukacyjne Klientom, a także określa warunki licencji na dostęp i korzystanie z materiałów szkoleniowych.

II.         DEFINICJE

1.  Poniższe pojęcia używane w Ogólnych Warunkach z wielkiej litery rozumiemy następująco:

Sprzedawca

BIVROST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-445) przy ul. E. Ciołka 13/310, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000584360; REGON: 362940085, NIP: 1182114571

Klient

osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej, którym odpowiednie przepisy przyznają jednak zdolność prawną , zarejestrowana na terytorium Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Kanady, Chin, korzystająca z usług Sklepu lub zawierający Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową

Konsument

osoba fizyczną dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Konto Klienta

nieodpłatna funkcja Platformy szkoleniowej, dzięki której Klient posiada dostęp do zasobów szkoleniowych. Dostęp do Konta wymaga podania loginu i hasła

Ogólne Warunki

oznacza niniejsze ogólne warunki szkolenia online z realizacji transmisji wideo na żywo

Okres abonamentowy

przedział czasu, przez który materiały szkoleniowe są dostępne na Koncie Klienta

Platforma szkoleniowa

serwis internetowy oferujący dostęp do treści cyfrowych w formie e-learningu, wymagający logowania za pomocą loginu i hasła na stronie www.lite.stream

Produkt cyfrowy

dostępne za pośrednictwem Platformy szkoleniowej treści cyfrowe, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) prezentowane w szczególności w formie materiałów wideo, tekstów, grafik, dokumentów cyfrowych

Produkt

towary prezentowane i oferowane w Sklepie, nie będące Produktem cyfrowym.

Przedsiębiorca

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

Przedsiębiorca na prawach konsumenta

osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Regulamin Sklepu

regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.lite.stream; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Sklepu, a także - na żądanie Klienta - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego

Rejestracja

czynność, polegająca na podaniu przez Klienta wymaganych danych, niezbędnych w celu uzyskania dostępu do określonych zasobów Platformy szkoleniowej. m.in. na wybraniu odpowiedniego loginu i hasła, podaniu imienia i nazwiska, kontaktowego adresu e-mail oraz danych, niezbędnych do ewentualnego wystawienia rachunku za nabyty dostęp do Szkolenia

RODO

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

Sklep

serwis internetowy dostępny pod adresem www.lite.stream, z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie

Umowa sprzedaży

umowa sprzedaży dostępu do Szkolenia, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu i zgodnie z Ogólnymi Warunkami pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu

Umowa licencyjna

Umowa na odpłatne korzystanie z Produktów cyfrowych Sprzedawcy, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu i zgodnie z Ogólnymi Warunkami pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu

Szkolenie

materiały edukacyjne w formie wideo i dokumentów, udostępnione w modelu e-learningu za pomocą Platformy szkoleniowej

Warsztaty wydarzenie stacjonarne mające charakter edukacyjny
Uczestnik osoba fizyczna biorąca udział w Warsztatach wskazana przez Klienta w formularzu zgłoszenia

Zamówienie

oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu

III.       SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIE UMOWY

1.  Zamówienie składane jest na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

2.  Zawarcie umowy na odpłatny dostęp do Szkolenia następuje w wyniku skutecznie dokonanego Zamówienia oraz zapłaty ceny, każdorazowo wskazanej na stronie produktowej Szkolenia. W celu uzyskania dostępu do Kursu za pośrednictwem Serwisu, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w sposób określony w § 4 Regulaminu Sklepu.

3.  Sprzedawca potwierdzi przyjęcie lub odmowę przyjęcia Zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie maksymalnie 2 Dni Roboczych od złożenia Zamówienia przez Klienta.

4.  Z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

5.  Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Sprzedawcy, Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia i linkiem dostępowym do Platformy szkoleniowej. Otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail jest równoznaczne z zawarciem Umowy Licencyjnej uprawniającej do korzystania ze Szkolenia.

IV.        PRZEDSPRZEDAŻ I REALIZACJA SZKOLEŃ

1. Szkolenie realizowane jest w formie e-learningu za pomocą Platformy szkoleniowej. Szkolenie z realizacji transmisji wideo na żywo podzielone jest na lekcje, udostępnione jako wideo-tutoriale. Klient otrzymuje dostęp do materiałów edukacyjnych w formie wideo i dokumentów cyfrowych.

2. Dokonując zakupu Szkolenia Klient otrzymuje jedną licencję na Szkolenie z możliwością pojedynczej sesji logowania na koncie Klienta.
Klient może zamówić Szkolenie w pakiecie z warsztatami. Warunki realizacji warsztatów są opisane w pkt. V.

3. Klient może zamówić Szkolenie sprzedawane w modelu przedsprzedażowym, oznaczone na stronie Sklepu informacją „w przedsprzedaży/pre order”. Realizacja Szkolenia zakupionego w systemie przedsprzedażowym odbywa się etapami, co oznacza, że Klient otrzymuje dostęp do kolejnych materiałów szkoleniowych cyklicznie. Termin realizacji całości Zamówienia zostaje wydłużony do czasu, kiedy Szkolenie trafi do regularnej sprzedaży. Klient będzie informowany o terminie rozpoczęcia Szkolenia, poprzez stosowną informację umieszczoną na stronie Szkolenia.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany terminu rozpoczęcia Szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej grupy Klientów kupujących Szkolenie w modelu przedsprzedażowym w planowanym terminie. W przypadku nie zebrania zakładanej minimalnej grupy Klientów w modelu przedsprzedażowym, Klientowi przysługuje zwrot całości dokonanej opłaty niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od informacji o odwołaniu Szkolenia.

5. Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty za dostęp do Szkolenia w przypadku niezapoznania się z materiałami edukacyjnymi w okresie obowiązywania subskrypcji, jeśli przyczyny były niezależne od Sprzedawcy.

6. Okres abonamentowy wynosi 12 miesięcy od daty publikacji pierwszych materiałów szkoleniowych lub od daty złożenia Zamówienia, jeśli Zamówienie nastąpiło po dacie publikacji pierwszych materiałów.

V. UCZESTNICTWO W WARSZTATACH

1. Klient może zamówić Szkolenie w pakiecie z warsztatami stacjonarnymi.

2. Warsztaty odbywają się w trybie stacjonarnym po zakończonym kursie, w kilku terminach, w grupach maksymalnie 20 osobowych, ale w grupie nie mniejszej niż 12 osób.

3. W warsztatach mogą wziąć udział osoby, które uprzednio odbyły Szkolenie i zapoznały się z materiałami edukacyjnymi.

4. Sprzedawca rozpocznie zapisy na Warsztaty w terminie 2 miesięcy od daty publikacji ostatnich materiałów edukacyjnych wchodzących w skład Szkolenia.

5. Warunkiem udziału w Warsztatach jest wypełnienie przez Klienta formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Sprzedawcę w formie online i przesłanie go do Sprzedawcy drogą elektroniczną.

6. Zgłoszenia na poszczególne Warsztaty przyjmowane są do wyczerpania miejsc na dane Warsztaty. O zakwalifikowaniu się na Warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Klient zgłaszający udział w Warsztatach oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania Uczestników i zapisów na Warsztaty w ich imieniu. W przypadku braku takiego upoważnienia Sprzedawcy przysługuje prawo do obciążenia osoby składającej zamówienie pełnymi kosztami Warsztatów.

8. Złożenie zamówienia na udział w Szkoleniu wraz z Warsztatami jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika zasad uczestnictwa w Warsztatach.

9. Zabronione jest nagrywanie, utrwalanie, kopiowanie i rozpowszechnianie Warsztatów w jakiejkolwiek formie przez Uczestników.  Wszystkie materiały udostępniane na Warsztatach stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Uczestnikom jedynie do ich użytku. Materiały te nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane, zmieniane, kopiowane, udostępniane publicznie lub rozpowszechniane – w tym także w sieciach komputerowych lub jakichkolwiek systemach teleinformatycznych, zarówno w całości jak i w częściach.

10. Warsztaty mają charakter edukacyjny i stanowią praktyczną weryfikację umiejętności nabytych podczas Szkolenia. Sprzedawca nie gwarantuje Uczestnikowi osiągnięcia założonego przez niego skutku edukacyjnego związanego z udziałem w Warsztatach.

11. Koszt przejazdu na Warsztaty oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

12. Sprzedawca może odmówić wstępu/dostępu oraz udziału w Warsztatach Uczestnikom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków i substancji, a także zachowujących się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników bądź zakłócających przebieg Warsztatów. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za udział w Warsztatach.

13. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu Warsztatów w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba Uczestników l. Informacja o odwołaniu lub przesunięciu terminu Warsztatów spowodowana niewystarczającą ilością uczestników zostanie przesłana do Klienta drogą elektroniczną na podany przez niego w Zamówieniu adres e-mail nie później niż na 3 dni robocze przed terminem Warsztatów.

14. W przypadku zmiany terminu Wydarzenia Klient ma prawo odstąpić od uczestnictwa w Warsztatach bez ponoszenia żadnych kosztów, jeśli zaproponowany termin mu nie odpowiada. Jeśli jednak Klient wyraźnie zaakceptuje zaproponowany przez Usługodawcę kolejny termin Warsztatów wówczas obowiązują go nadal zasady uczestnictwa zgodne z Regulaminem.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego terminu Warsztatów w każdej chwili w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, w szczególności takich jak nagła niedyspozycja prowadzących, itp.

16. W przypadku odwołania Warsztatów z powodu niewystarczającej liczby Uczestników lub zaistnienia sytuacji losowej lub działania siły wyższej, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie Uczestnika bądź Klienta koszty nie objęte ceną Warsztatów.

17. Rezygnację Uczestnika z udziału w Warsztatach należy zgłaszać mailowo na adres: hello@lite.stream w terminie max. 7 dni przed planowanym terminem Warsztatów. Nieobecność Uczestnika w Warsztatach bądź rezygnacja z udziału w terminie poniżej 7 dni od planowanej daty Warsztatów, jest równoznaczne  z należytym wykonaniem Umowy przez Sprzedawcę i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.

18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Warsztatów przedstawionego w zgłoszeniu, na obiekt znajdujący się w tym samym mieście i o takim samym lub wyższym standardzie. Taka zmiana nie stanowi zmiany warunków Umowy. Sprzedawca zobowiązany jest do powiadomienia wszystkich Uczestników o zmianie miejsca nie później niż 3 dni przed zaplanowanym terminem Wydarzenia.

19. W przypadkach uniemożliwiających przeprowadzenie Warsztatów stacjonarnych, będących wynikiem stanów nadzwyczajnych, w szczególności klęski żywiołowej lub stanu epidemii, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów Warsztatów, aż do czasu ustania tych okoliczności.

VI. DOSTĘP I REJESTRACJA KONTA

1. Zamówienie na udostępnienie Klientowi Szkolenia na Platformie Szkoleniowej zostanie zrealizowane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu przekazania Klientowi informacji o rozpoczęciu realizacji Zamówienia. Nie dotyczy to Klientów kupujących Szkolenie w ramach przedsprzedaży. Dostęp do Szkolenia na Platformie Szkoleniowej Klient otrzyma w momencie oficjalnego rozpoczęcia Szkolenia.

2. W celu dokonania Rejestracji Konta Klient zobowiązany jest podać dane oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, a następnie zatwierdzić Rejestrację. Zatwierdzenia formularza Rejestracji jest jednoznaczne z rejestracją Klienta i utworzeniem dla niego indywidualnego Konta na Platformie Szkoleniowej.

3. W celu dostępu do Szkolenia Klient posługuje się tym samym kontem, które założył podczas zakupu Szkolenia. Szkolenie dostępne jest po uprzednim zalogowaniu się Klienta na jego konto na stronie www.lite.stream, podając unikatowy login i hasło, które utworzył podczas zakupu Szkolenia.

4. Dostęp do Szkolenia jest możliwy wyłącznie przez przeglądarkę internetową.

VII.        WYMAGANIA TECHNICZNE

1.  Korzystanie z Platformy szkoleniowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

a) posiadania urządzenia końcowego (komputer/tablet/telefon komórkowy) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,

b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,

c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

5.  W celu zapoznania się z materiałami wideo Szkolenia, dostępnymi na Platformie szkoleniowej, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 6 Mb/s oraz posiadanie urządzenia zdolnego do odbioru dźwięku (głośniki lub słuchawki).

6.  Sprzedawca dołoży należytej staranności  w celu poprawnego funkcjonowania Platformy szkoleniowej. Jednocześnie Sprzedawca nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do treści prezentowanych w ramach Platformy. Wszelkie przypadki nieprawidłowego funkcjonowania Platformy należy zgłaszać do Sprzedawcy, na adres: hello@lite.stream.

7.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Sprzedawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie stosownych komunikatów na stronie Platformy szkoleniowej.

8.  Klient ponosi odpowiedzialność oraz wszelkie konsekwencje za działania podejmowane przez osoby trzecie, podejmowane na jego urządzeniu dostępowym podczas aktywnego zalogowania się do Platformy szkoleniowej, w tym pozostawianie urządzenia końcowego bez nadzoru.

VIII.      LICENCJA NA KORZYSTANIE ZE SZKOLENIA

1.  W ramach wynagrodzenia z tytułu Umowy licencyjnej Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej (w tym bez prawa do udzielania sublicencji), odpłatnej licencji na dostęp i korzystanie ze Szkolenia na określony przedział czasowy (czas subskrypcji) wyrażony w miesiącach. 

2.  Klient korzysta z treści udostępnionych w ramach Szkolenia w wybranym przez siebie czasie w okresie obowiązywania subskrypcji.

3.  Licencja obejmuje jedno Szkolenie i przysługuje jednemu Klientowi. Zabronione jest udostępnianie treści Szkolenia oraz materiałów edukacyjnych innym osobom, jak i przekazywanie danych dostępowych do Konta Klienta, które byłoby niezgodnie z uprawnieniami pakietu wykupionego przez Klienta, o którym mowa w pkt. IV.2.

4.  Klient nie jest uprawniony do pobierania, zapisywania lub kopiowania w jakikolwiek sposób danego Szkolenia, jego modyfikacji a także jego sprzedaży, odsprzedaży, publicznego udostępniania lub rozpowszechniania – w tym także w sieciach komputerowych lub jakichkolwiek systemach teleinformatycznych, zarówno w całości jak i w częściach.

5.  Wszystkie materiały udostępniane w ramach Szkolenia są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.

6.  Wszelkie prawa do grafik, szablonów, oznaczeń lub innych elementów graficznych, wideo lub dźwiękowych pochodzących od Sprzedawcy, a wykorzystanych w toku realizacji Szkolenia przysługują wyłącznie Sprzedawcy, a ich wykorzystanie w toku udostępnienia Szkolenia nie oznacza przeniesienia tych praw na rzecz Klienta lub przyznania Klientowi jakichkolwiek praw wyraźnie nieokreślonych w Ogólnych Warunkach.

7.  Jakiekolwiek naruszenie postanowień Umowy licencyjnej na Szkolenie uprawnia Sprzedawcę do niezwłocznego wypowiedzenia Umowy licencyjnej, poprzez złożenie Klientowi oświadczenia o wypowiedzeniu na adres e – mail wskazany przez Klienta na jego Koncie.

8.  Zapoznanie się z treścią Kursu wymaga zalogowania tj. uwierzytelnienia i autoryzacji uprawnień poprzez podanie przez Klienta loginu i hasła ustalonych w procesie Rejestracji. Z tych względów usunięcie Konta Klienta równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy Licencyjnej i utratą dostępu oraz możliwości korzystania z Kursu.

9.  W przypadku usunięcia Konta przez Klienta przed upływem okresu subskrypcji, opłata za dostęp do Kursu nie podlega zwrotowi w całości lub części.

IX.    CENY I PROMOCJE

1. Z tytułu zakupu Szkolenia Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej każdorazowo w Sklepie.

2. Wynagrodzenie płatne będzie z góry, w trakcie złożenia Zamówienia, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu i w sposób opisany w Regulaminie Sklepu.

3. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie podawane są w złotych polskich jako ceny netto i brutto. W podsumowaniu złożonego Zamówienia, a także w treści wystawionej faktury VAT podane są ceny netto oraz stawka podatku VAT uwzględnionego w cenie brutto.

4. Cena podana przy Szkoleniu jest wiążąca dla Klienta w chwili złożenia Zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Szkolenia. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.

6. W przypadku, gdy Szkolenie w wyniku błędu zostało opatrzone niewłaściwą ceną, Sprzedawcy przysługuje prawo do odrzucenia bądź anulowania Zamówienia oznaczonego niepoprawną ceną. Sprzedawcy przysługuje prawo do odrzucenia bądź anulowania Zamówienia nawet jeśli Zamówienie zostało potwierdzone, a karta kredytowa lub płatnicza Klienta zostały obciążone opłatą. W takim przypadku Sprzedawca ma obowiązek zwrócenia pobranej należności na kartę kredytową lub płatniczą Klienta.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie warunków danej promocji.

8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń, które określone będą w warunkach promocji.

9. Promocje w ramach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

10. Jeżeli karta płatnicza, za pomocą której Klient dokonuje płatności, jest wydana do rachunku prowadzonego w innej walucie niż polskie złote, to bank lub instytucja kartowa mogą dokonać przewalutowania płatności.

11. Klient nie będący Konsumentem akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur i korekt faktur w postaci elektronicznej. Faktury te będą przesyłane na podany w Zamówieniu adres e-mail. Klient może w każdym momencie cofnąć zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca będzie dostarczać Klientowi faktury w formie pisemnej i za każdą przesyłkę będzie pobierał opłatę w wysokości nie większej niż 11,80 zł.

12. Akceptując postanowienia Regulaminu Klienci nie będący Konsumentami wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

X.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.    Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 3  niniejszego paragrafu.

2.    O odstąpieniu od umowy Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przysłać na adres hello@lite.stream.

3.  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient przy zakupie.

4.    Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

1)   w przypadku świadczenia usług: jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni przedmiot Umowy za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Klienta utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2)   w przypadku dostarczania Produktów Cyfrowych nie będących zapisane na nośniku materialnym: jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od Umowy;

5.    Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta dostarczenie Produktów Cyfrowych ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest do złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.

6.    Jeśli Klient zdecyduje się odstąpić od umowy w przypadku wcześniejszego żądania świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, zobowiązany jest on pokryć koszt tej części świadczenia, które zostały spełnione do momentu odstąpienia od umowy. Koszt ewentualnej rezygnacji będzie wyliczony na podstawie ilości udostępnionych Klientowi lekcji wideo w stosunku do opłaconej ceny Szkolenia.  

7.    Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku:

1)  braku zapłaty wynagrodzenia w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia;

2)  naruszenia zobowiązań Klienta określonych w Ogólnych Warunkach.

8.    Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest objęty ochroną przewidzianą w Ustawie o prawach konsumenta wyłącznie w zakresie:

1)   niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,

2)   odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu,

3)   prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość,

9.    Przedsiębiorca na prawach konsumenta traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada dla niego charakter zawodowy, weryfikowany na podstawie wpisu tego Przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

10. W przypadku umów sprzedaży w obrocie między Przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów i usług.

11.  Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Przedsiębiorcą bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Przedsiębiorcy drogą elektroniczną stosownego oświadczenia na podany przez niego przy Rejestracji adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

12.  Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi w stosunku do niego odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

XI.     POUFNOŚĆ

1.    Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim żadnych informacji uzyskanych od drugiej Strony w związku z realizacją przedmiotu Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, o ile co innego nie wynika z Regulaminu Sklepu lub niniejszych Ogólnych Warunków. Niezależnie od powyższego uważa się, że żadne postanowienie Umowy nie zakazuje ujawniania informacji, jeśli jest to wymagane przez organy państwowe, administracyjne lub sądowe lub w związku z postępowaniem prawnym prowadzonym pomiędzy Stronami. Ponadto zakaz ujawniania informacji nie dotyczy informacji udzielanych profesjonalnym doradcom Stron lub informacji, które zostały podane do wiadomości publicznej lub są publicznie znane bez naruszenia niniejszych Ogólnych Warunków.

2.    Obowiązek zachowania poufności trwa przez okres obowiązywania Umowy sprzedaży jak i w każdym czasie po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

XII.     REKLAMACJE

1.   Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub gdy przedmiot Umowy ma wadę.

2.   Klient może złożyć reklamację związane z przedmiotem Umowy:

1)   na adres siedziby Sprzedawcy, w formie pisemnej, z dopiskiem: Reklamacja; lub

2)   przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail hello@lite.stream.

3.      Reklamacja musi zawierać oznaczenie Klienta, zwięzły opis zdarzenia, z powodu którego składa reklamację oraz jej uzasadnienie.

4.      Sprzedawca reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail Klienta. W bardziej skomplikowanych przypadkach Sprzedawca może kontaktować się z Klientem, żeby uzyskać dodatkowy opis lub informacje dotyczące problemu.

5.      Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.

6.      Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości wynikające z:

1)   błędów lub pomyłek Klienta,

2)   nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Klienta,

3)   działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy Sprzedawcy w świadczeniu usług za pośrednictwem Platformy szkoleniowej.

XIII.       PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.    Klient, jako administrator danych osobowych, powierza Sprzedawcy przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 RODO.

2.    Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Sprzedaży, z uwzględnieniem pozostałych postanowień Ogólnych Warunków.

3.    Charakter przetwarzania określony jest rolą Sprzedawcy jako dostawcy przedmiotu Umowy, w szczególności w zakresie szkolenia z transmisji wideo na żywo.

4.    Celem przetwarzania jest wykonanie przedmiotu Umowy na rzecz Klienta, w tym w zakresie określonym w ust. 3 powyżej.

5.    Przetwarzanie obejmować będzie zwykłe dane osobowe.

6.    Sprzedawca może powierzyć konkretne czynności przetwarzania („Dalsze Powierzenie”) innemu podmiotowi przetwarzającemu („Dalszy Przetwarzający”), w drodze pisemnej umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych („Umowa Dalszego Powierzenia”), według własnego wyboru.

7.    Klient wyraża zgodę na Dalsze Powierzenie Dalszym Przetwarzającym wybranym przez Przetwarzającego.

8.    Klient może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia danych osobowych konkretnemu Dalszemu Przetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Sprzedawca nie ma prawa powierzyć przetwarzania danych osobowych Dalszemu Przetwarzającemu objętego sprzeciwem.

9.    W umowie Dalszego Powierzenia Sprzedawca ma obowiązek zachować te same obowiązki ochrony danych osobowych jak w Ogólnych Warunkach, z wyjątkiem takich obowiązków, które z natury nie znajdują zastosowania do takiego Dalszego Przetwarzania.

10. Sprzedawca przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi (np. pisemnie lub e-mailem) poleceniami Klienta.

11. Sprzedawca oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) oraz nie korzysta z Dalszych Przetwarzających, którzy przekazują dane osobowe poza EOG.

12. Jeżeli Sprzedawca ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane osobowe poza EOG, informuje o tym Klienta.

13. Sprzedawca zapewnia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

14. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych i podejmuje środki ochrony, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.

15. Sprzedawca oświadcza, że zapewnia współpracę z Klientem przy realizacji wniosków obsługi praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa jednostki”) w odniesieniu do powierzonych danych osobowych. Sprzedawca uwzględni uzasadnione wnioski Klienta, w celu udzielenia pomocy Klientowi w odpowiedzi na wnioski o wykonanie praw określonych w rozdziale III RODO.

16. Sprzedawca współpracuje z Klientem przy wykonywaniu przez Klienta obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32-36 RODO.

17. Jeżeli Sprzedawca poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych osobowych przez Klienta poleceń, Sprzedawca niezwłocznie informuje na piśmie Klienta o stwierdzonej wątpliwości.

18. Sprzedawca zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji Umowy.

19. Jeżeli ma to zastosowanie, Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania danych osobowych („Rejestr”) zgodnie z wymogami RODO.

20. Sprzedawca zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych będą (i) przetwarzać takie dane wyłącznie na polecenie Klienta oraz (ii) zobowiążą się do zachowania w poufności i zabezpieczenia wszelkich takich danych osobowych nawet po zakończeniu zatrudnienia.

21. Klient zobowiązany jest współdziałać ze Sprzedawcą w wykonaniu Umowy oraz udzielać Sprzedawcy wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Klienta.

22. Klient oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO.

23. Klient oświadcza, że jest administratorem danych osobowych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Sprzedawcy.

24. Sprzedawca podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO.

25. Sprzedawca, po zakończeniu realizacji Przedmiotu umowy, zależnie od decyzji Klienta usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo nakazuje przechowywanie danych osobowych.

26. Sprzedawca udostępnia Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

27. Sprzedawca powiadamia Klienta o podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych.

XIV.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Sprzedawca może w każdym momencie zmienić treść Ogólnych Warunków. Nowe Ogólne Warunki znajdą zastosowanie do Zamówień złożonych od dnia ich wejścia w życie. Zamówienia złożone przed zmianą Ogólnych Warunków będą realizowane na zasadach dotychczasowych, o ile Strony nie postanowią inaczej.

2.   Prawem właściwym dla stosunków prawnych powstałych w oparciu o Ogólne Warunki jest prawo polskie i zgodnie z jego przepisami winny być interpretowane postanowienia Ogólnych Warunków.

3.   Klient ponosi koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, w szczególności z sieci telekomunikacyjnej, według taryfy swojego operatora.

4.   Jeżeli którekolwiek z postanowień Ogólnych Warunków stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub nieskuteczne, pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych punktów Ogólnych Warunków.

5.   Sądem właściwym do rozpatrzenia wszelkich sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest sąd polski, właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

6.   Dane osobowe Klienta będą przetwarzane na zasadach określonych w Polityce prywatności.

Data wejścia Regulaminu w życie: 23.08.2021 r.