Strona główna / Regulamin usługi symulatora studia streamingowego

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI SYMULATORA STUDIA STREAMINGOWEGO

I.           POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze ogólne warunki świadczenia usługi symulatora studia streamingowego określają zasady, na jakich Sprzedawca wykonuje szkolenie w studiu streamingowym, w szczególności korzystania ze sprzętu, oprogramowania i instruktarzu.

II.         DEFINICJE

1.  Poniższe pojęcia używane w Ogólnych Warunkach z wielkiej litery rozumiemy następująco:

Sprzedawca

BIVROST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-445) przy ul. E. Ciołka 13/310, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000584360; REGON: 362940085, NIP: 1182114571

Klient

osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej, którym odpowiednie przepisy przyznają jednak zdolność prawną , zarejestrowana na terytorium Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Kanady, Chin, korzystająca z usług Sklepu lub zawierający Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową

Ogólne Warunki

oznacza niniejsze ogólne warunki świadczenia usługi symulatora studia streamingowego

Regulamin Sklepu

regulamin serwis internetowy dostępny pod www.lite.stream; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Sklepu, a także - na żądanie Klienta - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego

RODO

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

Sklep

serwis internetowy dostępny pod www.lite.stream z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie

Umowa sprzedaży

umowa o wykonanie Usługi, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu Sklepu i zgodnie z Ogólnymi Warunkami pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu

Produkt

produkt w formie towaru lub usługi dostępny w Sklepie, realizowany na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach, mogący stanowić przedmiot Umowy sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Produktu udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu

Usługa

oznacza usługę realizacji szkolenia w symulatorze studia streamingowego na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach

Zamówienie

oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu.

III.       SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIE UMOWY

1.    Zamówienie składane są na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym punkcie III.

2.    Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Produktów do Koszyka za pomocą przycisku „Zamów i potwierdź termin”. Po potwierdzeniu wyboru Produktów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia datę realizacji usługi oraz informacje dodatkowe. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je, następnie podaje dane kontaktowe oraz do płatności i klikając przycisk „Przejdź do płatności“ dokonuje zapłaty za Produkt.

3.    Czas realizacji Zamówienia wynosi do 2 (dwóch) dni roboczych i nie jest on tożsamy z czasem realizacji Usługi.

4.    Produkt można kupić minimum na 2 dni robocze i maksymalnie na 3 miesięcy przed planowanym terminem realizacji Usługi.

5.    Miejsce świadczenia Usługi, tj. symulatora studia streamingowego jest określone każdorazowo na stronie produktowej Usługi.

6.    Klient wskazuje w Zamówieniu scenariusz szkolenia, którego ma dotyczyć Usługa.

7.    W ciągu 2 Dni Roboczych następujących po złożeniu i opłaceniu Zamówienia zgodnie z Regulaminem Sklepu Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółowych warunków i terminu realizacji Usługi.

8.    Sprzedawca potwierdzi przyjęcie lub odmowę przyjęcia Zamówienia w terminie 2 Dni Roboczych od ustalenia szczegółowych warunków realizacji Usługi przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Zamówieniu.

9.    Z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży w odniesieniu do Usługi.

IV.        REALIZACJA USŁUGI SYMULATOR STUDIA STREAMINGOWEGO

1.  Usługi realizowane w ramach zakupionych Produktów świadczone są wyłącznie w miejscu określonym przez Sprzedającego.

2.  Klient odpowiedzialny jest za potwierdzenie przed złożeniem Zamówienia, że spełnia wszystkie wymagane przez Sprzedawcę warunki formalne i techniczne.

3.  Warunkiem realizacji Produktu jest uiszczenie wymaganej zapłaty za Zamówienie.

4.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe przygotowanie Klienta do realizacji Usługi.

5.  Sprzedający nie gwarantuje realizacji Usługi w przypadku zmiany terminu określonego podczas składania Zamówienia.

6.  Usługa realizowana będzie zgodnie ze specyfikacją określoną na stronie zamawianego Produktu. Składając Zamówienie Klient potwierdza zapoznanie się ze specyfikacją i ją akceptuje.

7.  W przypadku braku możliwości realizacji Usługi w określonym miejscu lub terminie zgodnie ze specyfikacją określoną w ust. 1 powyżej lub z uwzględnieniem jej zmian dokonanych zgodnie z ust. 6, Sprzedający poinformuje o tym Klienta przed potwierdzeniem Zamówienia. W przypadku, gdy realizacja Usługi na określonych w Zamówieniu warunkach, okaże się po złożeniu Zamówienia niemożliwa, Sprzedawca, po akceptacji Klienta, może zrealizować Usługę na zmienionych warunkach. W przypadku braku zgody Klienta na proponowane zmiany. Sprzedawca zwraca wpłaconą przez Klienta kwotę na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu.

8.  Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania Usługi przy zachowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem specyfikacji określonej zgodnie z ust. 6 powyżej oraz jej zmian wprowadzonych na warunkach określonych w ust. 7.

9.  Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić i dostarczyć sprzęt dla realizacji Usługi określony zgodnie z ust. 1 i 6 powyżej we własnym zakresie.

10.       Sprzedawca może odmówić wstępu/dostępu oraz udziału w szkoleniu Klientowi znajdującemu się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków i substancji, a także zachowującego się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa dla osób lub sprzętu bądź zakłócających przebieg szkolenia. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za udział w szkoleniu.

11.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego terminu szkolenia w każdej chwili w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, w szczególności takich jak nagła niedyspozycja prowadzących, itp.

12.       W przypadku stwierdzenia wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, Klient ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

V.          GWARANCJA SPRZEDAWCY

1.  Sprzedawca oświadcza, że Usługa zostanie zrealizowana z zapewnieniem najwyższej jakości.

2.  Sprzedawca zobowiązuje się w ramach świadczenia Usługi do zapewnienia sprzętu w pełni sprawnego, zdatnego do użytku, pozbawionego wad i zgodnego ze specyfikacją, o której mowa pkt. IV ust.6.

3.  W realizacji Usługi Sprzedawca obowiązuje się dołożyć najwyższej staranności uwzględniającej zawodowy charakter działalności.

4.  Realizacja Usługi następować będzie przy czynnym udziale Klienta oraz kierownictwem i nadzorem Sprzedawcy.

5.  Usługa ma charakter edukacyjny i stanowi uzupełnienie umiejętności nabytych wcześniej przez Klienta. Sprzedawca nie gwarantuje Klientowi osiągnięcia założonego przez niego skutku edukacyjnego związanego z udziałem w szkoleniu.

6.   

VI.        OBOWIĄZKI KLIENTA

1.  Klient zobowiązuje się do współdziałania w zakresie realizacji Usługi, w tym do stosowania się do udzielanych przez Sprzedawcę porad, niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi, w tym instrukcji, wyjaśnień, danych lub informacji.

2.  Złożenie zamówienia na Usługę szkolenia w symulatora studia streamingowego jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta zasad uczestnictwa w szkoleniu.

3.  Klient zobowiązuje się do posiada podstawowej wiedzy umożliwiającej mu korzystanie z symulatora studia streamingowego w ramach Usługi.

4.  W przypadku niewykonania przez Klienta obowiązków, o których mowa powyżej, Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, w zakresie w jakim brak powyższych działań Klienta przyczynił się do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

5.  Sprzedawca może odmówić przystąpienia do wykonania Usługi, jeżeli Klient nie wywiąże się z któregokolwiek zobowiązania wskazanego w punktach III i IV.

6.  Klient zobowiązany jest do uwzględniania każdorazowych zaleceń Sprzedawcy, mających na celu prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania własne Klienta.

7.  Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.

VII.      PRAWA AUTORSKIE

1.  Wszelkie prawa do grafik, szablonów, oznaczeń lub innych elementów graficznych lub dźwiękowych pochodzących od Sprzedawcy, a wykorzystanych w toku realizacji Usługi przysługują wyłącznie Sprzedawcy, a ich wykorzystanie w toku świadczenia Usługi nie oznacza przeniesienia tych praw na rzecz Klienta lub przyznania Klientowi jakichkolwiek praw wyraźnie nieokreślonych w Ogólnych Warunkach.

2.  Wszystkie materiały udostępniane podczas realizacji Usługi stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Klientowi jedynie do jego użytku. Materiały te nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane, zmieniane, kopiowane, udostępniane publicznie lub rozpowszechniane – w tym także w sieciach komputerowych lub jakichkolwiek systemach teleinformatycznych, zarówno w całości jak i w częściach.

3.    Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1-2 powyżej, wszelkie prawa do utrwalenia (zapisu) wideo lub audiowizualnego transmisji realizowanej w ramach Usługi przysługują Klientowi.

VIII.    OŚWIADCZENIA KLIENTA

1.   Klient oświadcza i zapewnia, że:

1)   posiada podstawową wiedzę umożliwiająca mu korzystanie z symulatora studia streamingowego w ramach Usługi;

2)   zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem;

3)   stosować się do obowiązków Klienta określonych w pkt. VI.

Klient zwolni Sprzedawcę i jego pracowników, współpracowników i podwykonawców z wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem ich praw w związku z realizacją Usługi w oparciu o powyższe oświadczenia Klienta oraz zwróci tym osobom wszelkie koszty poniesione przez nie w związku z takimi roszczeniami, w tym koszty doradztwa prawnego.

IX.        DODATKOWE USŁUGI

1.   Sprzedawca może świadczyć na rzecz Klienta inne usługi związane z Usługami, niedostępne w Sklepie.

2.   W przypadku, zainteresowania Klienta uzyskaniem dodatkowych usług Klient powinien zwrócić się do Sprzedawcy z zapytaniem na adres hello@lite.stream. Usługi te mogą być dodatkowo płatne. Po otrzymaniu od Klienta informacji o chęci uzyskania dodatkowej usługi Sprzedawca prześle na adres e-mail Klienta informację zawierającą wysokość opłaty za taką usługę. Po akceptacji propozycji przez Klienta Sprzedawca do wykonania tej usługi.

X.          WYNAGRODZENIE

1.   Z tytułu realizacji Usługi Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej każdorazowo w Sklepie.

2.   Wynagrodzenie płatne będzie z góry, w trakcie złożenia Zamówienia, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu i w sposób opisany w Regulaminie Sklepu.

3.   Wynagrodzenie będzie powiększane o podatek VAT lub inny podatek, który będzie musiał zostać zapłacony w związku z realizacją Usług zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu, w którym masz siedzibę lub zgodnie z przepisami obowiązującymi Sprzedawcę.

4.   Wynagrodzenie płatne jest w polskich złotych. Jeżeli karta płatnicza, za pomocą której Klient dokonuje płatności, jest wydana do rachunku prowadzonego w innej walucie niż polskie złote, to bank lub instytucja kartowa mogą dokonać przewalutowania płatności.

5.   Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w postaci elektronicznej. Faktury te będą przesyłane na podany w Zamówieniu adres e-mail. Klient może w każdym momencie cofnąć zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca będzie dostarczać Klientowi faktury w formie pisemnej i za każdą przesyłkę będzie pobierał opłatę w wysokości nie większej niż 11,80 zł.

XII.      ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Odpowiedzialność Sprzedawcy w związku ze świadczeniem Usług ograniczona jest do strat rzeczywistych. Sprzedawca nie odpowiada w szczególności za utracone korzyści.

2.    Odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do winy umyślnej.

3.    Łączna odpowiedzialność Sprzedawcy ze wszystkich tytułów wobec Klienta jest ograniczona do kwoty faktycznie otrzymanego przez Sprzedawcę wynagrodzenia z tytułu realizacji Usługi, w związku z którym doszło do przypadku naruszenia.

4.    Sprzedawca nie odpowiada w szczególności za:

1)   ograniczenia w dostępie wynikających z nieprawidłowego działania oprogramowania, urządzeń albo infrastruktury stron trzecich wykorzystywanych podczas realizacji Usługi;

2)   treści prezentowane w ramach szkolenia z transmisji lub ich zapisu w wyniku realizacji Usługi.

XIII.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.    Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku:

1)   braku zapłaty wynagrodzenia w terminie 2 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia;

2)   naruszenia innych zobowiązań Klienta określonych w punkcie VI.

2.    W każdym przypadku Sprzedający uprawniony będzie do odstąpienia od realizacji Umowy po zaistnieniu któregokolwiek ze zdarzeń określonych w pkt. IV ust. 10 i 11.

3.    W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn wymienionych w pkt. IV ust. 10 Sprzedający uprawniony będzie do zatrzymania wynagrodzenia zapłaconego przez Klienta w całości, a Klientowi nie będzie przysługiwać roszczenie o jego zwrot.

XIV.     POUFNOŚĆ

1.    Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim żadnych informacji uzyskanych od drugiej Strony w związku z realizacją Usług bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, o ile co innego nie wynika z Regulaminu Sklepu lub niniejszych Ogólnych Warunków. Niezależnie od powyższego uważa się, że żadne postanowienie Umowy nie zakazuje ujawniania informacji, jeśli jest to wymagane przez organy państwowe, administracyjne lub sądowe lub w związku z postępowaniem prawnym prowadzonym pomiędzy Stronami. Ponadto zakaz ujawniania informacji nie dotyczy informacji udzielanych profesjonalnym doradcom Stron lub informacji, które zostały podane do wiadomości publicznej lub są publicznie znane bez naruszenia niniejszych Ogólnych Warunków.

2.    Obowiązek zachowania poufności trwa przez okres obowiązywania Umowy sprzedaży jak i w każdym czasie po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

XV.       REKLAMACJE

1.   Klient może reklamacje związane z Usługami:

1)   na adres siedziby Sprzedawcy,  w formie pisemnej, z dopiskiem: Reklamacja; lub

2)   przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail hello@lite.stream.

2.      Reklamacja musi zawierać oznaczenie Klienta, zwięzły opis zdarzenia, z powodu którego składa reklamację oraz jej uzasadnienie.

3.      Sprzedawca reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail Klienta. W bardziej skomplikowanych przypadkach Sprzedawca może kontaktować się z Klientem, żeby uzyskać dodatkowy opis lub informacje dotyczące problemu.

XVI.     PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.    Klient, jako administrator danych osobowych, powierza Sprzedawcy przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 RODO.

2.    Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Sprzedaży, z uwzględnieniem pozostałych postanowień Ogólnych Warunków.

3.    Charakter przetwarzania określony jest rolą Sprzedawcy jako świadczącego Usługi, w szczególności w zakresie rejestracji, transmisji i utrwalania oraz przechowywania i wyświetlania zapisu audio-wideo, a także jego obróbki lub innej modyfikacji.

4.    Celem przetwarzania jest wykonanie Usług na rzecz Klienta, w tym w zakresie określonym w ust. 3 powyżej.

5.    Przetwarzanie obejmować będzie zwykłe dane osobowe.

6.    Przetwarzanie danych osobowych będzie dotyczyć osób zaangażowanych w organizację i realizację wydarzeń, w ramach których realizowane będą Usługi oraz ich uczestników.

7.    Sprzedawca może powierzyć konkretne czynności przetwarzania („Dalsze Powierzenie”) innemu podmiotowi przetwarzającemu („Dalszy Przetwarzający”), w drodze pisemnej umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych („Umowa Dalszego Powierzenia”), według własnego wyboru.

8.    Klient wyraża zgodę na Dalsze Powierzenie Dalszym Przetwarzającym wybranym przez Przetwarzającego.

9.    Klient może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia danych osobowych konkretnemu Dalszemu Przetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Sprzedawca nie ma prawa powierzyć przetwarzania danych osobowych Dalszemu Przetwarzającemu objętego sprzeciwem.

10. W umowie Dalszego Powierzenia Sprzedawca ma obowiązek zachować te same obowiązki ochrony danych osobowych jak w Ogólnych Warunkach, z wyjątkiem takich obowiązków, które z natury nie znajdują zastosowania do takiego Dalszego Przetwarzania.

11. Sprzedawca przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi (np. pisemnie lub e-mailem) poleceniami Klienta.

12. Sprzedawca oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) oraz nie korzysta z Dalszych Przetwarzających, którzy przekazują dane osobowe poza EOG.

13. Jeżeli Sprzedawca ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane osobowe poza EOG, informuje o tym Klienta.

14. Sprzedawca zapewnia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

15. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych i podejmuje środki ochrony, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.

16. Sprzedawca oświadcza, że zapewnia współpracę z Klientem przy realizacji wniosków obsługi praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa jednostki”) w odniesieniu do powierzonych danych osobowych. Sprzedawca uwzględni uzasadnione wnioski Klienta, w celu udzielenia pomocy Klientowi w odpowiedzi na wnioski o wykonanie praw określonych w rozdziale III RODO.

17. Sprzedawca współpracuje z Klientem przy wykonywaniu przez Klienta obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32-36 RODO.

18. Jeżeli Sprzedawca poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych osobowych przez Klienta poleceń, Sprzedawca niezwłocznie informuje na piśmie Klienta o stwierdzonej wątpliwości.

19. Sprzedawca zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji Umowy.

20. Jeżeli ma to zastosowanie, Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania danych osobowych („Rejestr”) zgodnie z wymogami RODO.

21. Sprzedawca zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych będą (i) przetwarzać takie dane wyłącznie na polecenie Klienta oraz (ii) zobowiążą się do zachowania w poufności i zabezpieczenia wszelkich takich danych osobowych nawet po zakończeniu zatrudnienia.

 

22. Klient zobowiązany jest współdziałać ze Sprzedawcą w wykonaniu Umowy oraz udzielać Sprzedawcy wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Klienta.

23. Klient oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO.

24. Klient oświadcza, że jest administratorem danych osobowych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Sprzedawcy.

25. Sprzedawca podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO.

26. Sprzedawca, po zakończeniu świadczenia Usług, zależnie od decyzji Klienta usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo nakazuje przechowywanie danych osobowych.

27. Sprzedawca udostępnia Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

 

28. Sprzedawca powiadamia Klienta o podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych.

XVII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Sprzedawca może w każdym momencie zmienić treść Ogólnych Warunków. Nowe Ogólne Warunki znajdą zastosowanie do Zamówień złożonych od dnia ich wejścia w życie. Zamówienia złożone przed zmianą Ogólnych Warunków będą realizowane na zasadach dotychczasowych, o ile Strony nie postanowią inaczej.

2.   Prawem właściwym dla stosunków prawnych powstałych w oparciu o Ogólne Warunki jest prawo polskie i zgodnie z jego przepisami winny być interpretowane postanowienia Ogólnych Warunków.

3.   Klient ponosi korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, w szczególności z sieci telekomunikacyjnej, według taryfy swojego operatora.

4.   Jeżeli którekolwiek z postanowień Ogólnych Warunków stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub nieskuteczne, pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych punktów Ogólnych Warunków.

5.   Sądem właściwym do rozpatrzenia wszelkich sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest sąd polski, właściwy dla siedziby Sprzedawcy

6.   Dane osobowe Klienta będą przetwarzane na zasadach określonych w Polityce prywatności.

Data wejścia Regulaminu w życie: 19.01.2022 r.