Strona główna / Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LITE.STREAM

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę w domenie: www.lite.stream

Sprzedawcą jest BIVROST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-651) przy ul. Gwiaździsta 5c/2, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000584360; REGON: 362940085, NIP: 1182114571, o kapitale zakładowym w wysokości 85.850,00 PLN, która jest właścicielem i administratorem Sklepu.

DEFINICJE:

Czas realizacji

czas, w którym Zamówienie jest weryfikowane i następuje kontakt z Klientem

Dni robocze

dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej)

Klient

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej, którym odpowiednie przepisy przyznają jednak zdolność prawną , zarejestrowana na terytorium Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Kanady, Chin, korzystająca z usług Sklepu lub zawierający Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową

Koszyk

usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia

Polityka prywatności

dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępny pod tym adresem www.lite.stream/pages/polityka-prywatnosci

Produkt

produkt w formie usługi dostępny w Sklepie, realizowany na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach, mogący stanowić przedmiot Umowy sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Produktu udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu

Regulamin

niniejszy regulamin Sklepu; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Sklepu, a także - na żądanie Klienta - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego

Sklep (Internetowy)

 

serwis internetowy dostępny pod www.lite.stream z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Produkty

Umowa sprzedaży

umowa sprzedaży Produktu, której przedmiotem sprzedaży jest zakup usługi, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu

Zamówienie

oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że czas ich realizacji odbywa się w godzinach od godz. 08:00 do 18:00 w dni robocze czasu środkowoeuropejskiego.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki korzystania z usług drogą elektroniczną, składania Zamówienia i jego modyfikowania, składania reklamacji, dokonywania płatności, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
 • Osoba chcąca skorzystać z usług Sprzedawcy musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Świadczenia Usługi. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Regulaminu Usługi bez zastrzeżeń.
 • Niektóre dostarczane przez Sprzedającego Produkty, mogą być objęte warunkami, które są dodatkowe i uzupełniające w stosunku do niniejszego Regulaminu. W razie rozbieżności między niniejszym Regulaminem a warunkami dotyczącymi takiego Produktu, pierwszeństwo mają warunki go dotyczące.
 • Podmiot korzystający ze Sklepu oświadcza i gwarantuje, iż:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jest prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne lub likwidacyjne;
  • korzysta ze Sklepu w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • zapoznał się z niniejszym Regulaminem (oraz uregulowaniami dodatkowymi dotyczącymi Produktów) i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 • Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu polskiej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 • Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego należyte funkcjonowanie.
 • W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej: Internet Explorer (w wersji 9 i wyższych), Edge (w wersji 41 i wyższych), Chrome (w wersji 30 i wyższych), FireFox (w wersji 34 i wyższych), Opera (w wersji 12 oraz w wersjach 30 i wyższych), Safari (w wersji 4 i wyższych); z włączoną obsługą JavaScript i Cookies (z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Polityki Prywatności), aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli.
 1. KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 • Sklep dostarcza Klientom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Sklepu tj.: interaktywnych formularzy, w tym Koszyka.
 • Klient, zawsze używając funkcji formularzy, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe, aktualne i prawidłowe dane, pod rygorem nieważności i anulowania Zamówienia.
 • Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Sprzedawcy lub Sklepu albo zaprzestania ich używania. Klient może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
 • Jeżeli Klient narusza niniejszy Regulamin, Sprzedawca uprawniony jest przerwać realizację Zamówienia oraz anulować wszelkie niezrealizowane Zamówienia.
 1. ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY
 • Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Produktów do Koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru Produktów oraz danych do płatności i kontaktowych, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia miejsce realizacji usługi oraz rodzaj wydarzenia. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Zapłać teraz”.
 • W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zapłać teraz” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez kontakt na mail contact@lite.stream.
 • Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, poprzez bezpośredni i niezwłoczny kontakt za pomocą poczty e-mail na adres: contact@lite.stream, podając numer Zamówienia.
 • Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje poprzez przyjęcie ww. oferty przez Sprzedawcę. Przyjęcie oferty zostanie potwierdzone przyjęciem Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 • Warunki rozwiązujące Umowę sprzedaży są określone w Regulaminie właściwym dla danego Produktu.
 • Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu i wysyłana jest na adres e-mail Klienta wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią.
 • W celu uniknięcia wątpliwości, Sprzedawca wskazuje, iż w ramach Umowy sprzedaży Produktu nie dochodzi do przeniesienia własności tego Produktu na Klienta, ale do zakupu usługi realizowanej na warunkach przypisanych do zakupionego Produktu.
 • Czas realizacji wynosi do 2 (dwóch) dni roboczych i nie jest on tożsamy z czasem realizacji usługi.
 • Produkt można kupić minimum na 2 dni robocze i maksymalnie na 6 miesięcy przed planowanym terminem realizacji usługi.
 • Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po: (a) płatność kartą – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę, (b) płatność elektroniczna za pośrednictwem internetowego systemu płatności - po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach Sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie Produktu, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez Klienta w trakcie procesu zamawiania oraz brak dostępnego terminu realizacji usługi. W takich przypadkach Umowa sprzedaży jest nieważna.
 • Klient oświadcza, że przed zakupem Produktu zapoznał się z Regulaminem Sklepu i Ogólnymi warunkami świadczenia usługi transmisji wideo na żywo.
 1. CENY I PŁATNOŚCI
 • Ceny podane na stronach Sklepu:
  • są cenami netto;
  • nie zawierają dodatkowych opłat za realizację Zamówienia, jak inne podatki;
  • wyrażone są w polskiej walucie - PLN;
  • nie zawierają kosztów dodatkowych zleconych przez Klienta.
 • Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi.
 • Płatności odbywają się w polskich złotych. Sprzedający wskazuje, iż może to się wiązać z kosztami przewalutowania stosowanymi przez niektóre banki.
 • Klient może wybrać jedną z następujących form płatności: płatność kartą kredytową lub płatniczą.
 • Płatność za Zamówienie dokonywana jest w chwili złożenia Zamówienie. Jeśli płatność nie zostanie zrealizowana, Umowa sprzedaży jest nieważna.
 • Na każdy sprzedany Produkt wystawiana jest faktura. Dokument księgowy stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
 • Ceny i koszty podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w ramach akcji promocyjnej Produktów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.
 • W przypadku, gdy Produkt w wyniku błędu został opatrzony niewłaściwą ceną, Sprzedawcy przysługuje prawo do odrzucenia bądź anulowania Zamówienia oznaczonego niepoprawną ceną. Sprzedawcy przysługuje prawo do odrzucenia bądź anulowania Zamówienia nawet jeśli Zamówienie zostało potwierdzone, a karta kredytowa lub płatnicza Klienta zostały obciążone opłatą. W takim przypadku Sprzedawca ma obowiązek zwrócenia pobranej należności na kartę kredytową lub płatniczą Klienta.
 1. REALIZACJA
  • Usługi realizowane w ramach zakupionych Produktów świadczone są wyłącznie na terenie miasta stołecznego Warszawa i okolicach (do 50 km od granicy administracyjnej).
  • Klient odpowiedzialny jest za potwierdzenie przed złożeniem Zamówienia, że spełnia wszystkie wymagane przez Sprzedawcę warunki formalne i techniczne.
  • Warunkiem realizacji Produktu jest uiszczenie wymaganej zapłaty za Zamówienie.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe przygotowanie miejsca do realizacji Produktu.
  • Sprzedający nie gwarantuje realizacji Produktu w przypadku zmiany terminu określonego podczas składania zamówienia.
 1. GWARANCJA SPRZEDAWCY
 • Sprzedawca oświadcza, że Produkt zostanie zrealizowany z zapewnieniem najwyższej jakości (w tym rozdzielczości dostępnych dla platform docelowych) przy dostosowaniu do warunków technicznych miejsca, dostępnej przepustowości łącza, warunków oświetleniowych, odległości obiektów, stabilności infrastruktury platform docelowych.
 • W realizacji Produktu Sprzedawca obowiązuje się dołożyć najwyższej staranności uwzględniającej zawodowy charakter działalności.
 • Sprzedawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Produktu osobom trzecim (podwykonawcom) pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Klienta. W takim przypadku Sprzedawca będzie odpowiadać za czynności tych osób tak, jak za czynności własne.
 • Realizacja Produktu następować będzie bez kierownictwa oraz nadzoru Klienta, lecz Sprzedawca zobowiązany jest do uwzględniania każdorazowych zaleceń Klienta, niewykraczające poza ramy Ogólnych warunków świadczenia usługi transmisji wideo na żywo, mających na celu terminowe i prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za modyfikację ustaleń będące następstwem zaleceń Klienta.
 1. ZMIANA REGULAMINU
 • Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (np. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Sprzedawcy lub formy działalności Sprzedawcy) lub technicznych (np. modernizacja infrastruktury Sklepu).
 • Klienci zostaną o tym powiadomieni w komunikacie wysyłanym na adres e-mail podany podczas zakładania Konta lub w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 • Jeżeli w tym terminie Klient nie wniósł zastrzeżeń do Regulaminu, uznaje się, że zaakceptował zmieniony Regulamin.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się w przypadku złożenia Zamówienia drogą elektroniczną. Domniemywa się, że osoba składająca Zamówienie w Sklepie, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała postanowienia w nim zawarte.
 • Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
 • Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawieranych umów podlegają jurysdykcji polskiego prawa i polskim sądom powszechnym, właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • Polityka prywatności, znajdująca się tutaj, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

Data wejście Regulaminu w życie: 01.01.2020 r.