Strona główna / Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU www.lite.stream

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu www.lite.stream z dnia 01.01.2020 r. (Regulamin). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 1. DANE OSOBOWE
 • Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę (tj. BIVROST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-445) przy ul. E. Ciołka 13/310, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000584360; REGON: 362940085, NIP: 1182114571, o kapitale zakładowym w wysokości 85.850,00 PLN), który jest administratorem danych osobowych. Kontakt z administratorem może się odbywać w szczególności mailowo przez adres contact@bivrost.pro
 • Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Klienta, a następnie przesłanych Sprzedawcy za pomocą odpowiedniego formularza danych. Przetwarzanie danych osobowych Klienta może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, danych billingowych (danych płatnika), adresu dostawy, numeru telefonu, numeru karty kredytowej/płatniczej z datą jej wygaśnięcia a także adresu IP komputera.
 • Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) wykonywania Umów sprzedaży, świadczenia usług drogą elektroniczną  oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie, (c) działań promocyjnych lub marketingowych Sprzedawcy.
 • Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres 5 lat i po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. 
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów sprzedaży przez Sprzedawcę.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 1.3 lit. (b) i (c), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub dobrowolnie wyrażona zgoda Klienta.
 • Dane osobowe Klientów mogą być powierzane do przetwarzania (odbiorcami danych osobowych są): firma księgowa Sprzedawcy, przewoźnicy, dostawca hostingu, producenci Produktów. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 • Każdy podmiot, któremu Sprzedawca powierza do przetwarzania dane osobowe Klientów w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Sprzedawca w ramach Umowy powierzenia będzie powierzał przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom stosującym obowiązujące reguły korporacyjne. podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać dane osobowe Klientów, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej, pisemnej, zgody Sprzedawcy.
 • Kontakt z administratorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: contact@bivrost.pro
 • Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, które będzie polegało na tworzeniu dynamicznych formularzy kontaktowych na stronie www, dynamicznych i zautomatyzowanych wiadomości i treści reklamowych, komunikacji posprzedażowej, segmentacji kontaktów i wysyłek wiadomości e-mail, przypomnieniach o porzuconym koszyku, automatycznym doborze kanałów komunikacji, zarządzaniu kontaktami, a jego skutkiem będzie generowanie spersonalizowanych działań marketingowych oraz powstawanie analiz i prognoz sprzedażowych. Klient będzie mógł odmówić zgody na prowadzenie profilowania, które prowadzi w stosunku do niego zautomatyzowanego podjęcia decyzji i wyrazić swój sprzeciw wobec profilowania innego czego skutkiem będzie brak profilowanych komunikatów kierowanych do Klienta.
 • Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.
 • Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • Klienci mają prawo do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu należącego do Sprzedawcy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Sprzedawca, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedawcę na temat Klienta, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszeń.
 • W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności
 • Sklep może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Sklepie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klient wszedł przez linka informacje o przeglądarce Klienta, języka używanego w przeglądarce, systemu operacyjnego, kraju z jakiego Klient dokonał uzyskał dostęp do Usług, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym na podstawie udzielonych upoważnień, zawierających oświadczenia o zachowaniu poufności w zakresie przetwarzanych danych oraz stosowanych zabezpieczeń. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje
 • Sprzedawca dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich zgodnie z wymaganiami RODO.
 1. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
  • Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne określone w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Sprzedawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Sprzedawca dodatkowo stosuje wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów.
  • Sprzedawca wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Sprzedawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
 1. COOKIES
  • W celu prawidłowego działania Sklepu, Sprzedawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Klient korzysta z Sklepu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego
  • Sprzedawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Klienta; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta, aż do ich skasowania; (c) zawierające dane odnośnie preferencji językowych.
  • Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
  • Cookies Sklepu są bezpieczne dla urządzenia Klienta, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
  • Pliki generowanie bezpośrednio przez Sklep nie mogą być odczytywane przez inne Korzystanie z Cookies Zewnętrznych odbywa się w oparciu o przepisy Rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej (Rozporządzenie e-Privacy).
  • Klient może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Klient, zgodnie z Rozporządzeniem e-Privacy, może włączyć zapisywanie Cookies Zewnętrznych na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. Niewłączenie Cookies Zewnętrznych nie może spowodować niedostępności części lub całości funkcji Sklepu dla Klienta.
  • Sprzedawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Klienta w Sklepu i utrzymywania sesji Klienta; konfiguracji Sklepu i dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzających Sklep.
  • Sprzedawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisu społecznościowego oraz innych serwisów społecznościowych, tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Sklepu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics, do działań promocyjnych i marketingowych w procesie retargetingu świadczonych przez firmy trzecie, za zgodą Klienta wyrażoną poprzez dokonanie wyboru ustawień przeglądarki w opcji opt -out.
  • Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Klient może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. Klient może wyrazić zgodę na wykorzystywanie Cookies Zewnętrznych poprzez samodzielną zmianę ustawień dotyczących Cookies Zewnętrznych w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.
  • Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.